Tag - ประวัติพวงหรีด

เล่าเรื่อง หรีดผ้าเต็ก หรีดผ้าสัญลักษณ์แสดงความอาลัย ธรรมเนียมของคนจีนโบราณ

ในพิธีงานศพเรามักจะพบเห็นการมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์หรือผู้ที่เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจที่มีต่อครอบครัวผู้จากไปด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีการออกแบบพวงหรีดหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับวาระสำคัญนี้

Read more...

วิวัฒนาการของ “พวงหรีด”

พวงหรีด (หรีด) เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี หยดน้ำ เป็น 3 เหลี่ยม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงออกถึง ความรัก ความเคารพ ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พวงหรีดกับวัฒนธรรมไทย อารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐาน

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE