ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ร้าน พวงหรีดออนไลน์.com ขออธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางร้าน อันประกอบไปด้วยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูล การเปิดเผย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า นโยบายที่จะชี้แจงต่อไปนี้ ทางร้านมีสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งเป็นคราว ดังนั้นท่านผู้ซึ่งเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรเข้ามาอ่านรายละเอียดสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ท่านได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด

นอกเหนือจากนี้ เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ท่านจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของทาง พวงหรีดออนไลน์.com โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง พวงหรีดออนไลน์.com เครื่องหมายการค้า, โลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ท่านจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ท่านยินยอมว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ พวงหรีดออนไลน์.com หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของ พวงหรีดออนไลน์.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ทางร้าน พวงหรีดออนไลน์.com เก็บรวบรวมไว้ เช่น ชื่อแผ่นป้าย, ชื่อผู้เสีย, เบอร์โทรศัพท์, Line, E-mail, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ก็เพื่อประโยชน์ในการให้บริการท่าน ดังนี้

  1. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ, สถานะสินค้า (อยู่ในขั้นตอนใด กำลังจัดทำ, กำลังจัดส่ง), สอบถามปลายทางที่จะให้ไปส่ง เป็นต้น
  2. เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อการบริการท่านในอนาคต โดยข้อมูลของท่านที่ทางร้านได้บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์เมื่อท่านต้องการซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับทางร้านในครั้งถัดไป

ข้อมูล และจุดประสงค์ข้างต้น จะถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้าเท่านั้น เช่น การจัดส่งสินค้า, การติดตามสถานะการส่งสินค้า, การให้ข้อมูลสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ทางร้านได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล แต่หากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, ถูกแฮ๊ค หรือกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นใดๆ ก็ตาม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์
และปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ทางร้านไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การเปิดเผยข้อมูล

ทางร้าน พวงหรีดออนไลน์.com ไม่มีนโยบายเปิดเผย ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

  1. เปิดเผยให้แก่บริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งต้องเผยข้อมูลบางส่วน เช่น ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้เสียหรือศาลา, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง
  2. จำเป็นต้องเปิดเผย เพราะมีการบังคับทางกฎหมาย
  3. จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ กับองค์กรแห่งรัฐ หรือในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในด้านสวัสดิภาพ, ร่างกาย, ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ท่านจะต้องยอมรับว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว ท่านยอมรับความเสี่ยง ท่านต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน พวงหรีดออนไลน์.com
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา,
ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้ท่านมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

คุ้กกี้

เราใช้เทคโนโลยีบนเบราว์เซอร์ที่เรียกว่า “คุ้กกี้” เพื่อจัดเก็บการใช้งานของท่าน ผู้สนับสนุนเว็บของเราอาจถูกจัดเก็บบนเครื่องของท่าน เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้งานบนเว็บไซด์ของเรา ท่านต้องมีการเปิดใช้งานคุ๊กกี้บนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อใช้เว็บของ พวงหรีดออนไลน์.com

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านเข้าใจข้อตกลง ยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE